Chrzest Święty

Sakrament chrztu świętego w naszej parafii udzielany jest w trakcie Mszy św. o godz. 15:00 w każdą ostatnią niedzielę miesiąca. Udzielenie sakramentu poprzedzone jest nauką przedchrzcielną, która jest obowiązkowa zarówno dla rodziców jak i rodziców chrzestnych. Nauki odbywają się w salkach katechetycznych w sobotę poprzedzającą dzień chrztu.

Aby zgłosić dziecko do chrztu należ wypełnić odpowiedni formularz, który można uzyskać w Kancelarii Parafialnej lub pobrać z naszej strony internetowej. For

mularz powinien być wypełniony zgodnie z danymi zawartymi na Akcie Urodzenia, uzyskanym uprzednio z USC. Podczas zgłaszania chrztu należy mieć ten akt urodzenia przy sobie (do wglądu) wraz z wypełnionym formularzem.

Bardzo istotną rzeczą jest wybór rodziców chrzestnych. Kodeks Prawa Kanonicznego nt. rodziców chrzestnych mówi w taki sposób:

Kan. 872 – Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Kan. 873 – Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych.

Kan. 874 – § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

  1. jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
  2. ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
  3. jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  4. jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
  5. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

W przypadku kiedy rodzice chrzestni są spoza naszej parafii muszą dostarczyć do kancelarii parafialnej zaświadczenie, że mogą być chrzestnymi, które uzyskają w kancelarii parafialnej odpowiedniej dla ich miejsca zamieszkania (nie zameldowania).