Bierzmowanie

Sakrament bierzmowania – informacje

Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego”, przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.

Przez sakrament bierzmowania ochrzczeni:

  • jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem;
  • otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem;
  • oraz do bronienia jej.

KANDYDAT MA UDOWODNIĆ, ŻE PRAGNIE TEN SAKRAMENT PRZYJĄĆ, POPRZEZ:

1. uczestniczenie w spotkaniach z animatorem;
2. aktywne włączanie się w nabożeństwa różańcowe, majowe, roraty, drogi krzyżowe, Gorzkie Żale, adoracje itp.;
3. katechezę w szkole;
4. poprzez swoje zachowanie się w domu, szkole i w grupie rówieśniczej.

Kandydat jest godny do przyjęcia sakramentu bierzmowania, jeśli w czasie przygotowań:

• regularnie uczestniczył we Mszach świętych niedzielnych. Kandydaci mogą oczywiście przeżywać Eucharystię w innym kościele. Wtedy powinni poprosić posługującego księdza o podpis w indeksie lub na kartce;
• brał udział w comiesięcznych katechezach parafialnych i spotkaniach w grupie z Animatorem;
• przystępował do sakramentu pokuty i pojednania;
• uczestniczył w nabożeństwach;
• uczęszczał na lekcje katechezy szkolnej i katecheta nie ma wobec niego zastrzeżeń;
• przyswoił wymagane prawdy i zasady wiary Kościoła katolickiego oraz zna podstawowe modlitwy.

• Bardzo ważne są świadectwa formacji duchowej i zaangażowania w życie Kościoła podjęte z własnej inicjatywy, na przykład:
– udział w rekolekcjach,
– członkostwo w grupach parafialnych,
– przygotowywanie liturgii, pomoc potrzebującym, wolontariat, opieka nad chorymi i inne posługi Kościoła.


Wymagane dokumenty


Należy przedstawić następujące dokumenty:

  • skrócony odpis aktu chrztu (jeśli chrzest miał miejsce w naszej parafii, to wystarczy to zgłosić, podając datę chrztu animatorowi);
  • biografia wybranego świętego patrona, którego imię kandydat pragnie przyjąć podczas liturgii sakramentu. Należy uzasadnić swój wybór.

Świadek bierzmowania


Świadek bierzmowania musi spełniać warunki określane prawem kościelnym KPK.

Kan. 892
(…) Świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Kan. 893
§ 1. Ten może spełniać zadanie świadka, kto wypełnia warunki określone w kan. 874.

Kan. 874
§ 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:
1) jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
2) ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
3) jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
4) jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
5) nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

§ 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.