1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Parafialna Rada Duszpasterska

Członkowie Parafialnej Rady Duszpasterskiej

Sekcja I: KATECHEZA I DUSZPASTERSTWO DZIECI

1.    KS. MATEUSZ DROBNY
2.    KS. RYSZARD CHWAŁA
3.    SABINA KUBICA
4.    MAGDALENA GAJEWSKA

Sekcja II: ŻYCIE WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ

1.    BEATA GONTARZ
2.    JOANNA SOBOTNIK
3.    ANNA HOLECZEK
4.    KAZIMIERZ WOŹNIAK
5.    MARIA FURDZIK
6.    ANNA SZARANIEC
7.    ZOFIA MACKIEWICZ

Sekcja III: NOWA EWANGELIZACJA

1.    HANNA ŻYREK
2.    TOMASZ ŻYREK
3.    JUSTYNA PIETNOCZKA
4.    EWA NOWROCKA
5.    JACEK NOWROCKI

Sekcja IV: GOSPODARCZO - EKONOMICZNA

1.    KRZYSZTOF OSYSEK
2.    ADAM STACHURA
3.    DARIUSZ SUCHANEK
4.    JACEK KURZYDŁO
5.    ANDRZEJ GÓRNY
6.    PIOTR PERSZEL

Skład Rady, zgodnie z Regulaminem Parafialnej Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Katowickiej, tworzą trzy grupy członków:

I. z urzędu (proboszcz, księża wikariusze, przedstawiciele osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej w parafii, czyli katechetów, organistów, kościelnych),
II. z mianowania proboszcza (przedstawiciele ruchów, wspólnot modlitewnych, nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii, stowarzyszeń katolickich działających w danej parafii),
III. z wyboru parafian (spośród kandydatów zgłoszonych do wyborów, którymi powinny być osoby pełnoletnie, po przyjęciu sakramentu bierzmowania, znane z zasad życia zgodnego z etyką katolicką – liczba członków wybranych przez parafian wynosi od 6 do 12, o czym decyduje proboszcz, mając na uwadze aktualną sytuację parafii).

Idea powołania Parafialnych Rad Duszpasterskich wiąże się bezpośrednio z postulatami Soboru Watykańskiego II, w myśl których zaleca się duszpasterzom korzystanie z roztropnej rady świeckich i rozważanie przedsięwzięć, życzeń i pragnień przez nich przedstawianych. Status i funkcje PRD formułuje Kodeks Prawa Kanonicznego w kan. 536: „§ 1. Jeśli zdaniem biskupa diecezjalnego, po zasięgnięciu opinii Rady kapłańskiej, byłoby to pożyteczne, należy w każdej parafii ustanowić radę duszpasterską. Ma jej przewodniczyć proboszcz, a członkami powinni być wierni wraz z tymi, którzy z urzędu uczestniczą w trosce duszpasterskiej o parafię i pomagają w ożywianiu działalności pasterskiej. § 2. Rada duszpasterska posiada jedynie głos doradczy i kieruje się normami określonymi przez biskupa diecezjalnego”.

Rady nie są organami władzy, dlatego nie mogą podejmować decyzji. Mają jedynie głos doradczy, choć ich zadaniem jest aktywna pomoc w działalności duszpasterskiej księży i osób świeckich pracujących w parafii oraz realna troska o budowanie wspólnoty wszystkich jej mieszkańców. Jej członkowie mają możliwość i obowiązek rozpoznawania społecznej i duszpasterskiej sytuacji parafii i na tej podstawie planowania działalności duszpasterskiej, a następnie zabezpieczania realizacji podjętych planów. PRD powinna wspierać i koordynować działalność grup i jednostek zaangażowanych w pracę apostolską, modlitewną i charytatywną na terenie parafii, ale także ma obowiązki animowania wspólnot i stowarzyszeń do współdziałania w ramach dekanatu, diecezji, a także społeczności lokalnej (współpraca ze szkołami, instytucjami kulturalnymi, samorządowymi, firmami i zakładami pracy). Reprezentuje parafię w przestrzeni publicznej.

Od czerwca 2012 r. do grudnia 2102 r. PRD spotkała się cztery razy; zebrania objęły uczestniczenie w przygotowaniach do prac II Synodu Archidiecezji Katowickiej, który zainicjował Arcybiskup Wiktor Skworc i otworzył w Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata 25 listopada 2012 roku. Ponadto członkowie Rady w związku z ogłoszonym przez ojca św. Benedykta XVI Rokiem Wiary przedstawili i rozważyli propozycje animowania działających grup parafialnych oraz poszukiwania nowych formuł zaangażowania parafian w indywidualne i wspólnotowe pogłębianie wiary oraz jej publiczne głoszenie. Z inicjatywy Rady wznowiono spotkania Kręgu Biblijnego, podjęto prace nad uaktualnieniem strony internetowej parafii oraz nad powstaniem i powołaniem zespołu administracyjnego i redakcyjnego nowej strony internetowej. Życzliwe wsparcie otrzymały zgłoszone przez młodzieżowy Ruch Światło-Życie i Domowy Kościół projekty spotkań modlitewnych: nocnego czuwania, które odbyło się 27 października 2012 r. oraz regularnych, codwutygodniowych godzin modlitwy uwielbienia, prowadzonych od listopada w niedzielne wieczory, a także Godzina Łaski – modlitwa w Święto Niepokalanego Poczęcia NMP, zapoczątkowana w parafii przez Legion Maryi. PRD zajmowała się także sprawami bieżącymi; na prośbę Ks. Proboszcza przedstawiła sugestie dotyczące organizacji i problematyki dorocznej wizyty duszpasterskiej w rodzinach, doradzała w kwestiach naprawy instalacji grzewczej w kościele i na probostwie oraz rozwiązania finansowego problemu ogrzewania i przygotowań do prac nad poprawą i wymianą nagłośnienia w kościele.

Od 25 listopada 2012 r., czyli od otwarcia w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata II Synodu Katowickiego Parafialne Rady Duszpasterskie stały się Parafialnymi Zespołami Synodalnymi i podjęły prace najpierw nad przygotowaniem zestawu problemów do rozpatrzenia przez poszczególne komisje synodalne, a następnie nad opiniowaniem projektów ustaw, przedkładanych do dyskusji na toczących się od 14 marca 2015 r. obradach plenarnych synodu.
Ważnym wydarzeniem dla naszej parafialnej wspólnoty jest powołanie członka Parafialnego Zespołu Synodalnego, Tomasza Żyrka na Członka Synodu – jednego z 36 uczestników świeckich  sesji plenarnych.

Zarządzenie wyborów Parafialnych Rad Duszpasterskich (PRD) w Archidiecezji Katowickiej (Katowice, 4 kwietnia 2012 r. VA I – 7118/12)

Zasady wyborów Parafialnych Rad Duszpasterskich (PRD) w Archidiecezji Katowickiej (Katowice, 4 kwietnia 2012 r. VA I – 7119/12)

• Regulamin Parafialnej Rady Duszpasterskiej (PRD) w Archidiecezji Katowickiej (Katowice, 4 kwietnia 2012 r. VA I – 7119/12)

Kancelaria parafialna

Kancelaria czynna w godzinach:

WTOREK
9.00-12.00 i 16.00-19.00

CZWARTEK
9.00-12.00 i 16.00-19.00

PIĄTEK
16.00-19.00

Msze święte

W TYGODNIU
6.30*, 7.30*, 8.00, 17.00*, 18.30, 19.00*

W NIEDZIELE I ŚWIĘTA
6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.15*, 17.00, 19.00*

*PORZĄDEK NABOŻEŃSTW

logo top

logo synod zolte

 

 

logo modlitwa w drodze

 

 

modlitwa-1

modlitwa-4-salve

modlitwa-4

modlitwa-4-kch